Termeni și condiții de utilizare a site-ului aerotim.ro

1. Accesul în la aerotim.ro
Website-ul aerotim.ro aparține și este proprietatea SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA Accesul la siteul aerotim.ro se face liber,sau prin folosirea unui nume de utilizator și a unei parole. Utilizarea acestui website reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta „Termeni și condiții de utilizare” prezentate mai jos.

2. Conținutul aerotim.ro
Website-ul aerotim.ro este destinat să ofere către public următoarele informații :

1. Despre SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA

2. Informații de interes public

3. Transparență decizională

4. Contact

5. Integritate instituţională

Pentru asigurarea unui grad ridicat de accesibilitate, informaţiile vor fi afişate de către autorităţile publice şi instituţiile publice astfel:

1. Secţiunea “Despre SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA”/”Despre noi” “Prezentare
1.1. Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA,

1.2. Conducere

1.2.1. Lista completă a persoanelor cu funcţii din conducere, cu nume şi prenume – , al personalului de conducere (membrii Consiliului de administraţie şi, după caz, directorii) din cadrul companiilor de stat/regiilor autonome, vor fi publicate CV-urile şi fotografiile acestora , agenda de lucru, precum şi atribuţiile acestora.
1.2.2. Agenda conducerii cu o actualizare periodică şi menţionarea activităţilor desfăşurate de conducerea SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA ;

1.3. Organizare

1.3.1. Regulament de organizare şi funcţionare.
1.3.2. Organigrama SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA,

1.3.4. Guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice – regulile care guvernează sistemul de administrare şi control în cadrul SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA şi regulile care asigură echilibrul intereselor legitime urmărite în constituirea şi funcţionarea acesteia
1.3.5. Carieră – publicarea tuturor anunţurilor posturilor scoase la concurs din cadrul SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA, precum şi a rezultatelor sau altor informaţii referitoare la acestea
1.4. Programe şi strategii – programe şi strategii dezvoltate şi implementate de SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA.

1.5. Rapoarte şi studii

1.5.1. Rapoarte: Raport anual de activitate corespunzător fiecărui an calendaristic şi/sau prevăzute de lege, cum ar fi:
– rapoarte anuale de audit;
– rapoarte de progres pe strategiile naţionale;
– rapoartele consilierului de etică etc.

1.5.2. Studii – vor fi publicate toate studiile realizate de respectiva SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA, din resurse proprii, subcontractare sau din surse externe, în scopul creşterii gradului de cunoaştere a domeniului respectiv de către societatea civilă.

2. Secţiunea informaţii de interes public

2.1. Solicitarea informaţiilor de interes public., cât şi:
2.1.1. numele şi prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi datele de contact ale acesteia;
2.1.2. formularul de solicitare în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
2.1.3. modalitatea de contestare a deciziei şi formulare pentru reclamaţii administrative (refuz la solicitare şi lipsa unui răspuns în termenul legal)
2.1.4. lista documentelor de interes public şi lista documentelor produse/gestionate de SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA, conform art. 5 alin. (1) lit. g) şi h) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare
2.1.5. rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare – vor fi publicate până cel târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent, iar această secţiune va cuprinde şi o arhivă pentru păstrarea rapoartelor anterioare.
2.2. Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

2.3. Buget

2.3.1. Bugetul din toate sursele de finanţare precum şi rectificările bugetare de la nivelul acestora. În această secţiune vor fi evidenţiate distinct suma fondurilor europene atrase de SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA.
2.3.2. Situaţia plăţilor (execuţie bugetară)
2.3.3. Situaţia anuală a finanţărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau juridice fără scop lucrativ
2.4. Bilanţuri contabile
2.5. Achiziţii publice
2.5.1. Programul anual al achiziţiilor publice
2.5.2. Centralizatorul achiziţiilor publice –
2.5.3. Contractele de achiziţii publice cu valoarea de peste 5.000 euro –
2.5.4. Documentele privind execuţia contractelor: declaraţii de calitate şi conformitate, procese-verbale de recepţie, ordine de plată
2.6. Formulare-tip – toate modelele de cereri/formulare tipizate pe care SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA le solicită a fi completate de către cetăţeni sau persoane juridice, în scopul soluţionării unor cereri
2.7. Declaraţii de avere şi de interese ale personalului SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA –
2.8. Comisia paritară – actul administrativ de constituire a comisiei paritare
2.9. Protecţia datelor cu caracter personal – informaţii privind responsabilul de protecţia datelor cu caracter personal de la nivelul SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA; legislaţia în domeniu; nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal/politica de confidenţialitate; politica de utilizare a cookie-urilor.

3. Transparenţă decizională

3.1. Numele şi prenumele persoanei desemnate responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă şi datele de contact ale acesteia

4. Contact

4.1. Datele de contact ale SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA – denumire, sediu, numere de telefon/fax, adresă de e-mail oficială, adresă pagină de internet, instrumente social media (pagină Facebook etc.), formular electronic de contact
4.2. Relaţii cu presa – persoană desemnată, date de contact
4.3. Programul de funcţionare al SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA
4.4. Program de audienţe, cu precizarea modului de înscriere pentru audienţe şi a datelor de contact pentru înscriere
4.5. Petiţii: adresă de e-mail/formular electronic pentru transmiterea electronică a petiţiilor

5. Integritate instituţională

5.1. Cod etic/deontologic/de conduită
5.2. Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei şi destinaţia acestora
5.3. Mecanismul de raportare a încălcărilor legii
5.4. Declaraţia privind asumarea unei agende de integritate organizaţională
5.5. Planul de integritate al SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA
5.6. Un raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor atât prevăzute în SNA, cât şi în planul de integritate ce revin SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA
5.7. Situaţia incidentelor de integritate, precum şi o prezentare succintă a măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului
5.8. Studii/Cercetări/Ghiduri/Materiale informative relevante
6.Proprietatea intelectuală
Conținutul, designul, structura, precum și materialele website-ului aerotim.ro aparțin SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA și sunt protejate de Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

7.Protecția datelor și informațiilor personale
Ne angajăm să protejăm datele cu caracter personal ale persoanelor vizate de îndată ce suntem în posesia lor. Implementăm măsuri de securitate organizatorice și tehnice. În ciuda eforturilor noastre privind protejarea datelor cu caracter personal,în cazul în care vom identifica o breșă de securitate care vă afectează, vă vom informa și vom iniția măsuri de protecție adecvate.
Pentru protejarea datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA utilizează tehnologii de criptare și pseudonimizare . Chiar dacă utilizăm aceste tehnologii și alte măsuri de securitate pentru a proteja informațiile confidențiale și a oferi securitatea corespunzătoare, nu garantăm securitate 100%.
SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA utilizează procedurile de securitate și garanțiile pe care le consideră adecvate pentru protejarea datelor personale ale partenerilor noștri sau ale altor persoane care le furnizează companiei. Cerințele de securitate SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA sunt solicitate tuturor împuterniciților și furnizorilor noștri. Scopul nostru este de a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatate datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate aflate sub controlul SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA.
În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:
– dreptul de a solicita un raport privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs. aflate în posesia SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA;
– de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
– dreptul la portabilitatea datelor, dacă prelucrarea are la bază consimțământul, un contract sau mijloace automate de luare a deciziilor , dreptul de a solicita SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA să furnizeze datele cu caracter personal obținute direct de la persoana vizată și, dacă este posibil, să transmită acele date direct altui operator;
– dreptul de a solicita SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA să rectifice oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;
– dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal să fie șterse în momentul în care nu mai sunt necesare/ dreptul de a fi uitat;
– în cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de restricționare a prelucrării;
– dacă prelucrarea se bazează pe interese legitime, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal (acolo unde se aplică).
Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să ne adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresă: Ghiroda STR. AEROPORT nr. 2 jud Timis Cod postal 307200 Tel. ++40 256 386 089 Fax (004)0256/490.705; Email: dpo@aerotim.ro Web: www.aerotim.ro , pentru a vă informa privind măsurile de securitate implementate.
În cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul acordat, aveți posibilitatea de a utiliza și opțiunea „dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing.
Vă este recunoscut dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal care v-au fost incălcate.
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, România sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro.

8. Răspundere si garanții
Echipa SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA depune constant diligențele necesare pentru ca informațiile oferite pe website-ul aerotim.ro.ro să fie corecte și actuale, însă nu își asumă răspunderea pentru eventualele erori/omisiuni pe care acestea le-ar putea conține. Utilizând această aplicație, sunteți de acord – indiferent de circumstanțe – că, atât SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA cât și consultanții colaboratori, nu vor putea fi făcuți răspunzători pentru informațiile furnizate/conținute/omise sau/și
pentru orice eventuale pierderi sau prejudicii – indiferent de natura acestora – suferite de utilizatorul care își bazează deciziile, acțiunile sau inacțiunile sale pe informațiile preluate de pe website-ul aerotim.ro.
SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA își rezervă dreptul de a actualiza și modifica, în orice moment și fără preaviz, conținutul și structura website-ului aerotim.ro, precum și dreptul de a șterge în întregime sau parțial conținutul unor informații.
În nici o împrejurare, SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA nu răspunde pentru nici o pagubă (directă sau indirectă) adusă dvs. sau oricărei alte părți, referitoare la utilizarea acestui serviciu/ site și a informațiilor pe care acesta le cuprinde – de către dvs. sau altă persoană – sau orice alte pagube sau vătămari cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie, viruși sau orice alți factori similari.
Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea pe acest site. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, complexității și utilității informațiilor disponibile pe acest site.
Nu se oferă garanții cu privire la materialele oferite pe acest site. SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA nu acceptă responsabilitatea și nu garantează că funcțiile de pe acest site nu vor fi întrerupte sau nu vor avea erori, sau că erorile vor fi corectate.
SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA și angajații săi nu acceptă nici un fel de responsabilitate pentru pierderi directe sau indirecte rezultate în urma utilizării acestui site și al conținutului acestuia, incluzând aici defectarea computerului dumneavoastră ca urmare a accesării sau utilizării serverului care găzduiește acest site.

9. Aspecte juridice
Orice plângere sau dispută determinată sau legată de utilizarea acestui site, a conținutului său sau a materialelor prezentate vor fi guvernate de către legislația română în vigoare.
Termenii și condițiile de utilizare a acestui site pot fi modificate oricând fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord să recitiți această secțiune a site-ului în mod regulat, iar accesul dvs. continuu sau utilizarea acestui site vor constitui dovada că ați fost de acord cu aceste schimbări.
SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA se angajează să trateze datele personale obținute în concordanță cu legislația în vigoare.

10. Forță majoră
(1) Nici una dintre părți nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului document, dacă neexecutarea sau executarea

necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.
(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să o notifice celeilalte părți, în termen de 3 zile de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.
(3) Dacă, în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a obligațiilor, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

11. Link-uri către și de pe website-urile terțelor părți
SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA nu își asumă nici o răspundere pentru conținutul website-urilor terțelor părți pentru care există link-uri pe aerotim.ro. Utilizarea acestora atrage părăsirea website-ului aerotim.ro și se face pe propria răspundere a utilizatorului.
Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.
SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA – SA nu își asumă nici o responsabilitate privind sistemul de protecție a confidențialității utilizat de aceste site-uri, privind conținutul sau acuratețea lor.